Oxytocics

Name Dosage Analogs / Brand Names
ArthrotecdosageMisoprostol; Cytotec; Misoprostol 1:100; Misoprostol [Usan:Ban:Inn:Jan]; Misoprostolum [Inn-Latin]
BasofortinadosageMethylergonovine; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
CarboprostdosageCarboprost Tromethamine; Hemabate; Tham
Carboprost TromethamineInjection (containing 250µg/mL carboprost, 83µg/mL tromethamine).Carboprost; Hemabate; Tham
CervidildosageDinoprostone; Dinoprostone Prostaglandin E2; PGE2; Prepidil; Prostaglandin E2; Prostarmon E; Prostin E; Prostin E2
CholoxindosageDinoprost Tromethamine
CytotecdosageArthrotec; Misoprostol; Misoprostol 1:100; Misoprostol [Usan:Ban:Inn:Jan]; Misoprostolum [Inn-Latin]
Dinoprost TromethamineLiquid; Powder; Solution; TabletCholoxin
DinoprostoneGel; Insert (suppository containing 20 mg of dinoprostone); TabletCervidil; Dinoprostone Prostaglandin E2; PGE2; Prepidil; Prostaglandin E2; Prostarmon E; Prostin E; Prostin E2
Dinoprostone Prostaglandin E2dosageCervidil; Dinoprostone; PGE2; Prepidil; Prostaglandin E2; Prostarmon E; Prostin E; Prostin E2
HemabatedosageCarboprost; Carboprost Tromethamine; Tham
MetenarindosageBasofortina; Methylergonovine; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethergendosageBasofortina; Metenarin; Methylergonovine; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethergindosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methylergonovine; Methylergonovinee; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MetherginedosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methylergonovine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethylergobasindosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergonovine; Methylergonovinee; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethylergobasinedosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergonovine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethylergobrevindosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergonovine; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethylergometrindosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergonovine; Methylergonovinee; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethylergometrinedosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergonovine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethylergonovindosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovine; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MethylergonovineInjection (intramuscular or intravenous); TabletBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
MisoprostolTabletArthrotec; Cytotec; Misoprostol 1:100; Misoprostol [Usan:Ban:Inn:Jan]; Misoprostolum [Inn-Latin]
Misoprostol 1:100dosageArthrotec; Cytotec; Misoprostol; Misoprostol [Usan:Ban:Inn:Jan]; Misoprostolum [Inn-Latin]
Misoprostol [Usan:Ban:Inn:Jan]dosageArthrotec; Cytotec; Misoprostol 1:100; Misoprostol; Misoprostolum [Inn-Latin]
Misoprostolum [Inn-Latin]dosageArthrotec; Cytotec; Misoprostol 1:100; Misoprostol [Usan:Ban:Inn:Jan]; Misoprostol
NorformsdosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Methylergonovine; Partergin; Ryegonovin; Spametrin-M
PGE2dosageCervidil; Dinoprostone Prostaglandin E2; Dinoprostone; Prepidil; Prostaglandin E2; Prostarmon E; Prostin E; Prostin E2
PartergindosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Methylergonovine; Ryegonovin; Spametrin-M
PrepidildosageCervidil; Dinoprostone Prostaglandin E2; PGE2; Dinoprostone; Prostaglandin E2; Prostarmon E; Prostin E; Prostin E2
Prostaglandin E2dosageCervidil; Dinoprostone Dinoprostone; PGE2; Prepidil; Dinoprostone; Prostarmon E; Prostin E; Prostin E2
Prostarmon EdosageCervidil; Dinoprostone Prostaglandin E2; PGE2; Prepidil; Prostaglandin E2; Dinoprostone; Prostin E; Prostin E2
Prostin EdosageCervidil; Dinoprostone Prostaglandin E2; PGE2; Prepidil; Prostaglandin E2; Prostarmon E; Dinoprostone; Dinoprostone2
Prostin E2dosageCervidil; Dinoprostone Prostaglandin E2; PGE2; Prepidil; Prostaglandin E2; Prostarmon E; Prostin E; Dinoprostone
RyegonovindosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Methylergonovine; Spametrin-M
Spametrin-MdosageBasofortina; Metenarin; Methergen; Methergin; Methergine; Methylergobasin; Methylergobasine; Methylergobrevin; Methylergometrin; Methylergometrine; Methylergonovin; Norforms; Partergin; Ryegonovin; Methylergonovine
ThamdosageCarboprost; Hemabate; Carboprost Tromethamine