Anti-migraine Agents

Name Dosage Analogs / Brand Names
AlmotriptanTabletAxert; Eletriptan
AxertdosageAlmotriptan; Eletriptan
DicloniadosageEletriptan; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
DicloninadosageDiclonia; Eletriptan; Eletriptan [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
Diclonina [INN-Spanish]dosageDiclonia; Diclonina; Eletriptan; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
DyclocainedosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Eletriptan; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
DyclocainumdosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Eletriptan; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
DyclonedosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Eletriptan; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
DyclonindosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Eletriptan; Eletriptane HCL; Eletriptane hydrochloride; Eletriptanum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
Dyclonine HCLdosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Eletriptan; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
Dyclonine hydrochloridedosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Eletriptan; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
Dycloninum [INN-Latin]dosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Eletriptan; Dyclothane; Tanaclone
DyclothanedosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Eletriptan; Tanaclone
EletriptanTablet for oral administration (24.2 or 48.5 mg)Diclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Tanaclone
EletriptandosageAxert; Almotriptan
FrovadosageFrovatriptan; Miguard
FrovatriptanTabletFrova; Miguard
MK 462 Free BasedosageMaxalt; Maxalt-MLT; Rizatriptan; Risatriptan; Rizatriptan benzoat; Rizatriptan benzoate
MaxaltdosageRizatriptan; Rizatriptan-MLT; MK 462 Free Base; Risatriptan; Rizatriptan benzoat; Rizatriptan benzoate
Maxalt-MLTdosageMaxalt; Rizatriptan; MK 462 Free Base; Risatriptan; Rizatriptan benzoat; Rizatriptan benzoate
MiguarddosageFrova; Frovatriptan
RisatriptandosageMaxalt; Maxalt-MLT; MK 462 Free Base; Rizatriptan; Rizatriptan benzoat; Rizatriptan benzoate
RizatriptanTablet; WaferMaxalt; Maxalt-MLT; MK 462 Free Base; Risatriptan; Rizatriptan benzoat; Rizatriptan benzoate
Rizatriptan benzoatdosageMaxalt; Maxalt-MLT; MK 462 Free Base; Risatriptan; Rizatriptan; Rizatriptane
Rizatriptan benzoatedosageMaxalt; Maxalt-MLT; MK 462 Free Base; Risatriptan; Rizatriptan benzoat; Rizatriptan
TanaclonedosageDiclonia; Diclonina; Diclonina [INN-Spanish]; Dyclocaine; Dyclocainum; Dyclone; Dyclonin; Dyclonine HCL; Dyclonine hydrochloride; Dycloninum [INN-Latin]; Dyclothane; Eletriptan
ZolmitriptanSpray; TabletZomig; Zomig-ZMT
ZomigdosageZolmitriptan; Zolmitriptan-ZMT
Zomig-ZMTdosageZomig; Zolmitriptan