ATC:C03BA08

Name Dosage Analogs / Brand Names
AtosildosageMetolazone; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
ContalyldosageAtosil; Metolazone; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
MethixartdosageAtosil; Contalyl; Methixene; Metolazone; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
MethixendosageAtosil; Contalyl; Metolazonee; Methixart; Metolazone; Metolazone [German]; Metolazonee hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
Methixen [German]dosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Metolazone; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
MethixenedosageAtosil; Contalyl; Metolazone; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Metolazone hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
Methixene hydrochloridedosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Metolazone; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
Metisene [DCIT]dosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metolazone; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
Metixene hydrochloridedosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metolazone; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
Metixeno [INN-Spanish]dosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metolazone; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
Metixenum [INN-Latin]dosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metolazone; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
MetolazoneTablet for oral administration (0.5mg)Atosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Trest
TremarildosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Metolazone; Metolazone hydrochloride; Tremonil; Trest
Tremaril hydrochloridedosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Metolazone; Tremonil; Trest
TremonildosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Metolazone; Trest
TrestdosageAtosil; Contalyl; Methixene; Methixart; Methixen; Methixen [German]; Methixene hydrochloride; Metisene [DCIT]; Metixeno [INN-Spanish]; Metixenum [INN-Latin]; Metixene hydrochloride; Tremaril; Tremaril hydrochloride; Tremonil; Metolazone