ATC:R03AC13

Name Dosage Analogs / Brand Names
ForadildosageFormoterol; Formoterol [Usan:Inn]; Formoterol fumarate; Formoterolum [Inn-Latin]; Oxeze; Oxeze Turbuhaler; Oxeze Turbuhaler Formoterol
FormoterolMetered-dose (aerosol); PowderForadil; Formoterol [Usan:Inn]; Formoterol fumarate; Formoterolum [Inn-Latin]; Oxeze; Oxeze Turbuhaler; Oxeze Turbuhaler Foradil
Formoterol [Usan:Inn]dosageForadil; Formoterol; Formoterol fumarate; Formoterolum [Inn-Latin]; Oxeze; Oxeze Turbuhaler; Oxeze Turbuhaler Foradil
Formoterol fumaratedosageForadil; Formoterol [Usan:Inn]; Formoterol; Formoterolum [Inn-Latin]; Oxeze; Oxeze Turbuhaler; Oxeze Turbuhaler Foradil
Formoterolum [Inn-Latin]dosageForadil; Formoterol [Usan:Inn]; Formoterol fumarate; Formoterol; Oxeze; Oxeze Turbuhaler; Oxeze Turbuhaler Foradil
OxezedosageForadil; Formoterol [Usan:Inn]; Formoterol fumarate; Formoterolum [Inn-Latin]; Formoterol; Formoterol Turbuhaler; Formoterol Turbuhaler Foradil
Oxeze TurbuhalerdosageForadil; Formoterol [Usan:Inn]; Formoterol fumarate; Formoterolum [Inn-Latin]; Oxeze; Formoterol; Formoterol Foradil
Oxeze Turbuhaler ForadildosageForadil; Formoterol [Usan:Inn]; Formoterol fumarate; Formoterolum [Inn-Latin]; Oxeze; Oxeze Turbuhaler; Formoterol