ATC:N06AA11

Name Dosage Analogs / Brand Names
AmimetilinadosageProtriptyline; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
AnafranildosageAmimetilina; Protriptyline; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
Apo-AmitriptylinedosageAmimetilina; Anafranil; Protriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
Apo-ImipraminedosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Protriptyline; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
Apo-TrimipdosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Protriptyline; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
AsendindosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Protriptyline; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
AventyldosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Protriptyline; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
ImprildosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Protriptyline; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
LevatedosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Protriptyline; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
NorpramindosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Protriptyline; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
Novo-DoxepindosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Protriptyline; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
Novo-TripraminedosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Protriptyline; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
NovopraminedosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Protriptyline; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
NovotriptyndosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Protriptyline; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
PertofranedosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Protriptyline; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
ProtriptylineTabletAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
ProtryptylinedosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protriptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
RhotriminedosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Protriptyline; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
SinequandosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Protriptyline; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
SurmontildosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Protriptyline; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
TofranildosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Protriptyline; Triadapin 5; Triptil; Vivactil
Triadapin 5dosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Protriptyline; Triptil; Vivactil
TriptildosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Protriptyline; Vivactil
VivactildosageAmimetilina; Anafranil; Apo-Amitriptyline; Apo-Imipramine; Apo-Trimip; Asendin; Aventyl; Impril; Levate; Norpramin; Novo-Doxepin; Novo-Tripramine; Novopramine; Novotriptyn; Pertofrane; Protryptyline; Rhotrimine; Sinequan; Surmontil; Tofranil; Triadapin 5; Triptil; Protriptyline