ATC:R06AB01

Name Dosage Analogs / Brand Names
Antihistamine compounddosageBrompheniramine; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
Bromfeniramina [INN-Spanish]dosageAntihistamine compound; Brompheniramine; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
BromopheniraminedosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Brompheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
BrompheniramineElixir; Liquid; TabletAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
Brompheniramine MaleatedosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
Brompheniraminum [INN-Latin]dosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniramine; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
D-BrompheniraminedosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
DimetanedosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Brompheniramine; Brompheniramine-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
Dimetane-tendosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Brompheniramine; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
DisomerdosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Brompheniramine; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
IlvindosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Brompheniramine; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Veltane
ParabromdylaminedosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Brompheniramine; Parabromodylamine; Veltane
ParabromodylaminedosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Brompheniramine; Veltane
VeltanedosageAntihistamine compound; Bromfeniramina [INN-Spanish]; Bromopheniramine; Brompheniramine Maleate; Brompheniraminum [INN-Latin]; D-Brompheniramine; Dimetane; Dimetane-ten; Disomer; Ilvin; Parabromdylamine; Parabromodylamine; Brompheniramine