ATC:N03AG06

Name Dosage Analogs / Brand Names
GabitrildosageTiagabine; Tiagabina [Inn-Spanish]; Tiagabine [Inn]; Tiagabinum [Inn-Latin]
Tiagabina [Inn-Spanish]dosageGabitril; Tiagabine; Tiagabine [Inn]; Tiagabinum [Inn-Latin]
TiagabineGabitril; Tiagabina [Inn-Spanish]; Tiagabine [Inn]; Tiagabinum [Inn-Latin]
Tiagabine [Inn]dosageGabitril; Tiagabina [Inn-Spanish]; Tiagabine; Tiagabinum [Inn-Latin]
Tiagabinum [Inn-Latin]dosageGabitril; Tiagabina [Inn-Spanish]; Tiagabine [Inn]; Tiagabine