ATC:D05BB01

Name Dosage Analogs / Brand Names
EOE 13dosageEtretinate; Ethiodized oil; Lipiodol
Ethiodized oildosageEOE 13; Etretinate; Lipiodol
EtretinateTabletEOE 13; Ethiodized oil; Lipiodol
LipiodoldosageEOE 13; Ethiodized oil; Etretinate