ATC:C02CC02

Name Dosage Analogs / Brand Names
Apo-GuanethidinedosageGuanethidine; Guanethidine Monosulfate; Guanethidine Sulphae; Ismelin
GuanethidineTabletApo-Guanethidine; Guanethidine Monosulfate; Guanethidine Sulphae; Ismelin
Guanethidine MonosulfatedosageApo-Guanethidine; Guanethidine; Guanethidine Sulphae; Ismelin
Guanethidine SulphaedosageApo-Guanethidine; Guanethidine Monosulfate; Guanethidine; Ismelin
IsmelindosageApo-Guanethidine; Guanethidine Monosulfate; Guanethidine Sulphae; Guanethidine