ATC:N05AH03

Name Dosage Analogs / Brand Names
OlansekdosageOlanzapine; Olanzapine [Usan:Inn]; Symbyax; Zydis; Zyprexa; Zyprexa Intramuscular; Zyprexa Zydis
OlanzapineTablet (oral)Olansek; Olanzapine [Usan:Inn]; Symbyax; Zydis; Zyprexa; Zyprexa Intramuscular; Zyprexa Zydis
Olanzapine [Usan:Inn]dosageOlansek; Olanzapine; Symbyax; Zydis; Zyprexa; Zyprexa Intramuscular; Zyprexa Zydis
SymbyaxdosageOlansek; Olanzapine [Usan:Inn]; Olanzapine; Zydis; Zyprexa; Zyprexa Intramuscular; Zyprexa Zydis
ZydisdosageOlansek; Olanzapine [Usan:Inn]; Symbyax; Olanzapine; Zyprexa; Zyprexa Intramuscular; Zyprexa Olanzapine
ZyprexadosageOlansek; Olanzapine [Usan:Inn]; Symbyax; Zydis; Olanzapine; Olanzapine Intramuscular; Olanzapine Zydis
Zyprexa IntramusculardosageOlansek; Olanzapine [Usan:Inn]; Symbyax; Zydis; Zyprexa; Olanzapine; Zyprexa Zydis
Zyprexa ZydisdosageOlansek; Olanzapine [Usan:Inn]; Symbyax; Zydis; Zyprexa; Zyprexa Intramuscular; Olanzapine