ATC:N02CC03

Name Dosage Analogs / Brand Names
ZolmitriptanSpray; TabletZomig; Zomig-ZMT
ZomigdosageZolmitriptan; Zolmitriptan-ZMT
Zomig-ZMTdosageZomig; Zolmitriptan