ATC:L01XX32

Name Dosage Analogs / Brand Names
BortezomibPowder for intravenous injection solution (each single dose vial contains 3.5 mg of bortezomib)Velcade
VelcadedosageBortezomib