ATC:L01BA04

Name Dosage Analogs / Brand Names
AlimtadosagePemetrexed; Pemetrexed Disodium
PemetrexedPowder for solution; Intravenous infusionAlimta; Pemetrexed Disodium
Pemetrexed DisodiumdosageAlimta; Pemetrexed