ATC:L01AX04

Name Dosage Analogs / Brand Names
Biocarbazine RdosageDacarbazine; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
DICdosageBiocarbazine R; Dacarbazine; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
DTICdosageBiocarbazine R; DIC; Dacarbazine; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
DTIEdosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; Dacarbazine; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
DacarbazineLiquid; Powder for solutionBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
Dacarbazino [Inn-Spanish]dosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazine; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
Dacarbazinum [Inn-Latin]dosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazine; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
DeticenedosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Dacarbazine; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
DimethyltriazenoimidazolecarboxamidedosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dacarbazine; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
Dtic-DomedosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dacarbazine; ICDMT; ICDT; Imidazole Carboxamide
ICDMTdosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; Dacarbazine; ICDT; Imidazole Carboxamide
ICDTdosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; Dacarbazine; Imidazole Carboxamide
Imidazole CarboxamidedosageBiocarbazine R; DIC; DTIC; DTIE; Dacarbazino [Inn-Spanish]; Dacarbazinum [Inn-Latin]; Deticene; Dimethyltriazenoimidazolecarboxamide; Dtic-Dome; ICDMT; ICDT; Dacarbazine