ATC:P01BX01

Name Dosage Analogs / Brand Names
HalfandosageHalofantrine; Halofantrina [Inn-Spanish]; Halofantrine [Usan]; Halofantrinum [Inn-Latin]
Halofantrina [Inn-Spanish]dosageHalfan; Halofantrine; Halofantrine [Usan]; Halofantrinum [Inn-Latin]
HalofantrineTabletHalfan; Halofantrina [Inn-Spanish]; Halofantrine [Usan]; Halofantrinum [Inn-Latin]
Halofantrine [Usan]dosageHalfan; Halofantrina [Inn-Spanish]; Halofantrine; Halofantrinum [Inn-Latin]
Halofantrinum [Inn-Latin]dosageHalfan; Halofantrina [Inn-Spanish]; Halofantrine [Usan]; Halofantrine