ATC:M02AA19

Name Dosage Analogs / Brand Names
AdfeeddosageFlurbiprofen; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
AnsaiddosageAdfeed; Flurbiprofen; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
AntadysdosageAdfeed; Ansaid; Flurbiprofen; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Apo-FlurbiprofendosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
CebutiddosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Flurbiprofen; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
FLPdosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; Flurbiprofen; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
FlurbiprofenCapsule (sustained-release); Liquid; TabletAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Flurbiprofen AxetildosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Flurbiprofen SodiumdosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Flurbiprofene [Inn-French]dosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofen; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Flurbiprofeno [Inn-Spanish]dosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofen; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Flurbiprofenum [Inn-Latin]dosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofen; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
FlurofendosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurbiprofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
FrobendosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Flurbiprofen; Flurbiprofen Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Froben SrdosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Flurbiprofen; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Novo-FlurprofendosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Flurbiprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
Nu-FlurbiprofendosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Zepolas
OcufendosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Flurbiprofen; Stayban; Zepolas
StaybandosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Flurbiprofen; Zepolas
ZepolasdosageAdfeed; Ansaid; Antadys; Apo-Flurbiprofen; Cebutid; FLP; Flurbiprofen Axetil; Flurbiprofen Sodium; Flurbiprofene [Inn-French]; Flurbiprofeno [Inn-Spanish]; Flurbiprofenum [Inn-Latin]; Flurofen; Froben; Froben Sr; Novo-Flurprofen; Nu-Flurbiprofen; Ocufen; Stayban; Flurbiprofen