ATC:N06AB05

Name Dosage Analogs / Brand Names
AropaxdosageParoxetine; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paxil Cr; Pexeva; Seroxat
Paroxetina [Inn-Spanish]dosageAropax; Paroxetine; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paxil Cr; Pexeva; Seroxat
ParoxetineTabletAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paxil Cr; Pexeva; Seroxat
Paroxetine HcldosageAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paxil Cr; Pexeva; Seroxat
Paroxetine [Usan:Ban:Inn]dosageAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paxil Cr; Pexeva; Seroxat
Paroxetinum [Inn-Latin]dosageAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetine; Paxil; Paxil Cr; Pexeva; Seroxat
PaxildosageAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paroxetine; Paroxetine Cr; Pexeva; Seroxat
Paxil CrdosageAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paroxetine; Pexeva; Seroxat
PexevadosageAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paxil Cr; Paroxetine; Seroxat
SeroxatdosageAropax; Paroxetina [Inn-Spanish]; Paroxetine Hcl; Paroxetine [Usan:Ban:Inn]; Paroxetinum [Inn-Latin]; Paxil; Paxil Cr; Pexeva; Paroxetine