ATC:N05CM08

Name Dosage Analogs / Brand Names
EthchlorvynolCapsule (100, 200, 500, 750 mg)Invanz
InvanzdosageEthchlorvynol