ATC:N05CD01

Name Dosage Analogs / Brand Names
DalmanedosageFlurazepam; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
FelisondosageDalmane; Flurazepam; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
FelmanedosageDalmane; Felison; Flurazepam; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
FlunoxdosageDalmane; Felison; Felmane; Flurazepam; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
FlurazepamCapsule; TabletDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
Flurazepam HCLdosageDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
InsumindosageDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Flurazepam; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
NoctosomdosageDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Flurazepam; Paxane; Somnol; Stauroderm; Valdorm
PaxanedosageDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Flurazepam; Somnol; Stauroderm; Valdorm
SomnoldosageDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Flurazepam; Stauroderm; Valdorm
StaurodermdosageDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Flurazepam; Valdorm
ValdormdosageDalmane; Felison; Felmane; Flunox; Flurazepam HCL; Insumin; Noctosom; Paxane; Somnol; Stauroderm; Flurazepam