ATC:N05CA19

Name Dosage Analogs / Brand Names
FarmotaldosageThiopental; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
IntravaldosageFarmotal; Thiopental; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
NesdonaldosageFarmotal; Intraval; Thiopental; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
PenthiobarbitaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Thiopental; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
PentothaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Thiopental; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
PentothiobarbitaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Thiopental; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
RobinaxdosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Thiopental; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
ThiomebumaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiopental; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
ThionembutaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thiopental; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
ThiopentalPowder for solutionFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
ThiopentobarbitaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopental; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
ThiopentobarbitonedosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopental; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
Thiopentobarbituric aciddosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopental; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
ThiopentonedosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopental; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
ThiothaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiopental; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Trapanal
TiopentaledosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Thiopental; Thiopental [Italian]; Trapanal
Tiopentale [Italian]dosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Thiopental; Trapanal
TrapanaldosageFarmotal; Intraval; Nesdonal; Penthiobarbital; Pentothal; Pentothiobarbital; Robinax; Thiomebumal; Thionembutal; Thiopentobarbital; Thiopentobarbitone; Thiopentobarbituric acid; Thiopentone; Thiothal; Tiopentale; Tiopentale [Italian]; Thiopental