ATC:N04AA01

Name Dosage Analogs / Brand Names
Apo-TrihexdosageTrihexyphenidyl; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
ArtanedosageApo-Trihex; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidyl Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
Artane SequelsdosageApo-Trihex; Artane; Trihexyphenidyl; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
BenzhexoldosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidylum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
BenzhexolumdosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Trihexyphenidyl; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
PMS TrihexyphenidyldosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
Parkinane RetarddosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Trihexyphenidyl; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TremindosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Trihexyphenidyl; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TrihexanedosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexyphenidyl; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
Trihexifenidilo [Inn-Spanish]dosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexyphenidyl; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TrihexydosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidylphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidyllphenidyl; Trihexyphenidyllphenidyle; Trihexyphenidyllphenizyl; Trihexyphenidylphenidyl HCl; Trihexyphenidylphenidyle; Trihexyphenidylphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TrihexylphenidyldosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TrihexylphenidyledosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexyphenidyl; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TrihexylphenizyldosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TrihexyphenidylTablet; Liquid (oral)Apo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
Trihexyphenidyl HCldosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
TrihexyphenidyledosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidyl [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
Trihexyphenidyle [Inn-French]dosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyl; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Triphenidyl
Trihexyphenidylum [Inn-Latin]dosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidyl; Triphenidyl
TriphenidyldosageApo-Trihex; Artane; Artane Sequels; Benzhexol; Benzhexolum; Parkinane Retard; PMS Trihexyphenidyl; Tremin; Trihexane; Trihexifenidilo [Inn-Spanish]; Trihexy; Trihexylphenidyl; Trihexylphenidyle; Trihexylphenizyl; Trihexyphenidyl HCl; Trihexyphenidyle; Trihexyphenidyle [Inn-French]; Trihexyphenidylum [Inn-Latin]; Trihexyphenidyl