ATC:B02BA

Name Dosage Analogs / Brand Names
2-Methyl-1,4-NaphthalenedionedosageVitamin K3; 2-Methyl-1,4-naphthoquinone; Menadione; Synkavite; Synkayvite; Vitamin K3
2-Methyl-1,4-naphthoquinonedosage2-Methyl-1,4-Naphthalenedione; Vitamin K3; Menadione; Synkavite; Synkayvite; Vitamin K3
Menadionedosage2-Methyl-1,4-Naphthalenedione; 2-Methyl-1,4-naphthoquinone; Vitamin K3; Synkavite; Synkayvite; Vitamin K3
Synkavitedosage2-Methyl-1,4-Naphthalenedione; 2-Methyl-1,4-naphthoquinone; Menadione; Vitamin K3; Synkayvite; Vitamin K3
Synkayvitedosage2-Methyl-1,4-Naphthalenedione; 2-Methyl-1,4-naphthoquinone; Menadione; Synkavite; Vitamin K3; Vitamin K3
Vitamin K3Tablets (5mg) and injection (5, 10, 37.5 mg/ml)2-Methyl-1,4-Naphthalenedione; 2-Methyl-1,4-naphthoquinone; Menadione; Synkavite; Synkayvite; Vitamin K3
Vitamin K3dosage2-Methyl-1,4-Naphthalenedione; 2-Methyl-1,4-naphthoquinone; Menadione; Synkavite; Synkayvite; Vitamin K3